Back to Top

ANBI infomatie

Stichting Twende Shule (of kortweg: Twende Shule)
Schweitzerstraat 58
1433 AH Kudelstaart

RSIN: 856603090

Doel van de stichting is in de Notariële akte als volgt omschreven:

"De stichting heeft ten doel het bieden van ondersteuning voor onderwijs aan kinderen in de leeftijd tussen 0 en 20 jaar in oostelijk Afrika, in het bijzonder in Kenia, Oeganda en Tanzania, danwel het bieden van ondersteuning aan scholen in oostelijk Afrika waarop onderwijs wordt gegeven, dan wel wordt gepoogd te geven, dat geïnspireerd is door of vanuit de Bijbel.

De stichting tracht dit doel te bereiken door:
a. het verlenen van geldelijke ondersteuning aan personen of instanties ter plaatste;
b. het samenwerken met andere ondersteunende instellingen en instanties die zich inzetten voor kinderen in het hierboven genoemde gebied;
c. het verstrekken van advies aan personen of instanties ter plaatse;
d. het verlenen van medewerking aan alle overige activiteiten die bijdragen aan de realisering van het doel."

Bestuur:
C.A. de Bondt - Voorzitter
L. Poesiat - Secretaris
Vacature - Penningmeester

De leden van het bestuur genieten geen enkele beloning voor hun werkzaamheden, wel kan gehele of gedeeltelijke vergoeding gegund worden van gemaakte kosten die verband houden met de uitoefening van hun functie.

ANBI logo

De belastingdienst heeft Stichting Twende Shule de ANBI status toegekend me ingang van 1 januari 2017.

U kunt dit controleren via de ANBI Zoek hulp van de belastingdienst

Ons beleidsplan vindt u hier.

Financiële verslagen 2021 en 2022

Jaarverslagen 2021 en 2022